Vedtægter


§ 1
1. Foreningens navn er Nørre Nebel Fællesantenne.


§ 2
1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og jernsynskanaler b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission c) ­udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg

2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.

3. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.

4. Foreningen ønsker at dække lokal-område med sit bredbåndskabelanlæg.

§ 3
1. Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg, eller som faktisk er tilsluttet dette anlæg, er pligtige at være medlem af foreningen.

2. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen bør betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmulig­heder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder bør udgifterne betales af den, der forestår byggemodning­en.


§ 4
1. Der opkræves hos medlemmerne et årligt bidrag (kontingent) pr. husstand til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse.

2. I udlejningsejendomme opkræves et bidrag hos ejeren for hvert lejemål, der kan tilsluttes anlægget.

3. Bidraget (kontingentet) fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det løbende regnskabsår.

4. Første årsbidrag betales for det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted.

5. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse.


§ 5
1. I tillæg til det i §4 nævnte årlige bidrag (kontingent) opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand tillige de beløb, som følger af de ydelser (programforsyning, internetadgang m.v.) husstanden har valgt at modtage fra foreningen.


§ 6
1. Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.

2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen ejendom. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom.

3. Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen.


§ 7
1. Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til en hver tid gældende leveringsbetingelser. Disse skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller på foreningens hjemmeside (www.nnfa.dk).


§ 8
1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til et regnskabs­års udløb.

2. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.


§ 9
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


§ 10
1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 hverdages varsel i Vesterhavsposten med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år er fremlagt.

3. Drives der i anlægget en informationskanal skal indkaldelsen tillige og med samme varsel bringes i denne med oplysning om regnskabets nøgletal og forslag til årsbidrag (kontingent).

4. Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag gengives i informationskanalen, hvis foreningen driver en sådan.

5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgen­de otte punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende ·år til godkendelse 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Eventuelle forslag 5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. Suppleanter vælges for 1 år.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. 6. Fristen for indsendelse af forslag skal bekendtgøres i forbindelse med og på samme måde som indkaldelse af generalforsamlingen.


§ 11
1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, kan besluttes indkaldt af en (ekstraordinær) generalforsamling og kan begæres med angivelse af dagsorden af mindst 10 (ti) procent af medlemmerne. Indkaldelse skal ske med varsel på 8 (otte) hverdage og den skal afholdes senest 21 (enogtyve) hverdage efter, at en sådan generalforsamlingsbeslutning er truffet eller begæring er modtaget.

2. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som den ordinære.


§ 12
1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.

2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.

3. Ethvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen, uanset om han har flere ejendomme. Et medlem, som på grund af sygdom eller bortrejse er forhindret i at komme tilstede, kan afgive en skriftlig fuldmagt til et andet medlem, bestyrer eller vicevært med bemyndigelse til at afgive stemme for sig, men ingen deltager i en generalforsamling kan dog nogensinde afgive mere end 1 stemme foruden sin egen.

4. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

5. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

6. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe foranstaltninger til levering af TV- og radio signaler og fastsætte de nærmere regler herfor.


§ 13
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for tre år ad gangen, således at to er på valg første og andet år mens tre er på valg tredje år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekre­tær. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsord­en og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.

2. Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften, der eventuelt kan opdeles i et fast beløb og forhøjet kontingent i en periode.

3. Bestyrelsen kan fastsætte regler for, i hvilket omfang enkelttilslutninger kan lejes.

4. Der kan ydes honorar til bestyrelsen.

5. Af hensyn til bestyrelsens funktionsdygtighed i det daglige arbejde kan sommerhusområder maksimalt være repræsenteret med 2 medlemmer.


§ 14
1. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

2. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.


§ 15
1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

2. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksom­hed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndskabelanlæg.


§ 16
1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsam­ling fastsættes bidraget (kontingentet) af generalforsamlingen.

2. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.


§ 17
1. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtel­se til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.

2. Bestyrel­sen kan fastsætte faste tariffer herfor.


§ 18
1. Bredbåndskabelanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med stander/skel.


§ 19
1. Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer / ejer indtræde som medlem, såfremt han enten betaler det tidligere medlems restancer eller den til enhver tid gældende tilslutningsafgift. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutning­en til anlægget.

2. Det er den tilflyttendes eget ansvar at meddele skiftet.

3. Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen jfr. § 18, da den følger ejendommen.


§ 20
1. Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrel­sen finder nødvendigt.


§ 21
1. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, jfr. § 18. 2. Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.


§ 22
1. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandard­en og af, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

2. Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.


§ 23
1. Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installation­er, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed.

2. Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationer­ne.


§ 24
1. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer den, der skal føre tilsyn med vedligeholdelsen af anlægget.

2. Bestyrelsen skal sikre at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes.

3. Bestyrelsen skal sikre at foreningen er tilsluttet Aftalen for Fællesantenneområ­det, AFO.


§ 25
1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel.

2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig indenfor de rammer, som følger af tidligere generalforsamlingsbeslutninger.

3. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.

4. Foreningen har pligt til at sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der også tages hensyn til (større) mindretalsinteresser.

5. Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer ­samt etablering af fælles signalforsyning med bredbåndskabelanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.


§ 26
1. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.

2. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 21 (enogtyve) hverdage efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændring­en vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.

3. Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

4. Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.


§ 27 1. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamling­en.

2. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller gennem en på anlægget værende info-kanal / tekst-tv. Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 9. april 2008

Kontakt

ASOM-Net
Tlf.: 44 40 83 42
Skriv til os Cookies