Privatlivspolitik for Nørre Nebel Antenneforening
Dato: 14.september 2018
I forbindelse med dit medlemskab af Nørre Nebel Antenneforening behandler vi en række oplysninger om dig.
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere
om behandlingen af dine data, når du er medlem af Nørre Nebel Antenneforening.
Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Nørre Nebel Antenneforening. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.
Nørre Nebel Antenneforening er dataansvarlig – kontaktinformation
Nørre Nebel Antenneforening er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Nørre Nebel Antenneforening kan kontaktes her:
Nørre Nebel Antenneforening
6830 Nørre Nebel
Mail: post@nnfa.dk
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et medlemskab i Nørre Nebel Antenneforening.
Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Nørre Nebel Antenneforening, hvilket omfatter:
- Orientering om nyheder i Nørre Nebel Antenneforening eksempelvis i nyhedsbreve.
- Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
- Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af medlemsbidrag
- Hvis du som frivillig indtræder i Nørre Nebel Antenneforenings bestyrelse vil dine kontaktinformationer i form af navn, adresse, mail, telefon og evt. billede blive delt med foreningens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan foreningens medlemmer kan kontakte dig
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af [1) persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den aftale, der er mellem dig og medlemskabet af Nørre Nebel Antenneforening
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger på:
- Ejere og lejere i ejendomme i antenneforeningens dækningsområde.
Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn og adresse.
I forbindelse med oprettelse, udmeldelse og evt. ændringer af medlemskab kan ovenstående kontaktoplysninger suppleres med telefonnummer, e-mailadresse og reg. nr. og konto nr.
Deling af dine persondata
Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:
- NETS, Betalingsservice med henblik på betalingsformidling
- ASOM net, medlemsadministration. Betaling og support.
Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Person oplysningerne behandlet af Nørre Nebel Antenneforening indhentes primært hos dig, men kan også oplyses af sælger, ejendomsmægler eller udlejer i forbindelse med hushandler/lejeskift.
Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Det er dit eget ansvar at kontakte foreningen ved adresseændring mv.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Revidering af privatlivspolitikken
Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil alene være tilgængelig på vores hjemmeside. Orienteringen kan ikke sendes til medlemmerne da vi ikke systematisk registrerer e-mail adresser.
Godkendt af bestyrelsen i Nørre Nebel Antenneforening
14. september 2018.

Kontakt

ASOM-Net
Tlf.: 44 40 83 42
Skriv til os Cookies